در صورتی‌ که قبل از شروع محوطة کاری از علایم پیش‌آگاهی به ‌شرحی که در فصول قبل اشاره گردید استفاده نشده باشد، ایستگاه‌های پرچمداری و علایم ”ایست / آهسته“ باید در فاصله 60 تا90 متری قبل از شروع محوطة کاری استقرار یابند تا رانندگان قبل از رسیدن به محوطة کاری زمان کافی برای کاهش سرعت و تطبیق با شرایط محیطی را داشته باشند. این فاصله به سرعت وسایل نقلیه در نزدیک شدن به محل و شرایط ‌فیزیکی موجود بستگی دارد. در هر صورت ایستگاه باید حداقل از فاصله 100 متری برای ترافیک عبوری تحت کنترل قابل رؤیت باشد. چنان‌چه در منطقة کاری و به ‌دلیل وجود موانع طبیعی و یا قوسها و یا شیبهای تند، فاصلة دید کمتر از 100 متر باشد، می‌باید با افزایش فاصله ایستگاه از محوطه کاری، حداقل فاصله دید 100 متر را برای ترافیک عبوری که به محوطه‌کاری نزدیک می‌شود، تأمین نمود.
پرچمدار (متصدی علامت ایست / آهسته) باید در شانة مجاور به ترافیک تحت کنترل و یا در خطی که راهبند قرار داده شده بایستد، در موانع ”نقطه‌ای“ ممکن است لازم باشد در شانة‌ مخالف خط راهبند مستقر شود. همچنین نباید تحت هیچ شرایطی در خطی بایستد که ترافیک از آن عبور می‌کند. پرچمدار ”متصدی علامت“ ”ایست / آهسته“ می‌بایست به صورت واضح توسط رانندگان تمامی جهت مجاز حرکت، قابل رؤیت باشد، به ‌همین جهت متصدی مربوط باید به تنهایی بایستد و از تجمع کارگران در اطراف ایستگاه جلوگیری شود.
ایستگاه پرچمداری و علامت ”ایست / آهسته“ در ساعات شب، باید از نور و دید کافی برخوردار باشد.
همچنین علایم و پرچمهای مورد استفاده در شب و مواقعی ‌که محدودیت دید وجود دارد، می‌باید منعکس کننده نور باشند.>> نحوه علامت دادن با پرچم


1- برای توقف ترافیک، پرچمدار باید در حالتی که رو به ترافیک ایستاده است، میلة پرچم را در امتداد شانة خود به ‌صورت افقی نگه دارد به نحوی که تمام سطح پرچم از زیر میله آویزان و قابل رؤیت باشد و نیز برای تأکید بیشتر دست آزاد خود را بلند نموده و کف دست را به ‌طرف وسایل ‌نقلیه مقابل که قصد توقف آنها را دارد، نگهدارد (شکل صفحه 87).
2- برای کاهش سرعت یا اعلام ‌هشدار به وسایل ‌نقلیه، پرچمدار باید در حالتی که رو به ترافیک ایستاده است، پرچم را به آرامی حرکت دهد.
در این حالت، پرچمدار (بدون اینکه دست و بازوی خود را از حالت افقی بالاتر ببرد) پرچم را از سطح شانه مستقیم رو به پایین حرکت دهد.
3- برای شروع به ‌حرکت ‌و عبور وسایل‌ نقلیه، پرچمدار باید در حالتی که روبه‌روی ترافیک ایستاده است و پرچم را پایین گرفته، با دست دیگر به ترافیک دستور حرکت بدهد. همان‌گونه که در شکل مربوط مراحل مختلف پرچمداری نشان داده شده است.
چنانچه عملیات اجرایی در هنگام شب صورت گیرد، باید به منظور تأمین ایمنی لازم، ضمن هماهنگی با ناظر مربوط محوطة کاری را به سیستم روشنایی مناسب برای تأمین دید مجهز نمود.
- پرچم مورد استفاده باید به رنگ قرمز و ابعاد حداقل (70×70 سانتیمتر) تهیه شده و به میله‌ای به ‌طول 90 سانتیمتر متصل شود. لبه آزاد پرچم می‌بایست به‌صورتی باشد که در صورت وزش باد، پرچم به‌حالت عمودی قرار گیرد.


>> نحوه استفاده از تابلوی ”ایست / آهسته“

همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، علایم ”ایست / آهسته“ برای کنترل موقت ترافیک حین عبور از محل عملیات اجرایی (راهداری - راهسازی و ...) مورد استفاده قرار می‌گیرند، به استناد مفاد آیین‌نامه ایمنی راه‌ها، تنها یک اندازه 900 میلیمتر برای قطر این دو علامت لازم است. علایم مذکور ممکن است هر دو بر روی یک پایه سوار شوند که بتوان به راحتی آن را چرخاند و یا ممکن است از یک نوع مصالح سبک ساخته شده و روی پایه‌ای نصب شود که به وسیله دست نگهداری شده و بچرخد.
تمام مشخصاتی که برای پرچمدار ذکر گردیده (در خصوص توانایی‌های جسمی و آموزش لازم و لباس کار مناسب که از قابلیت دید بالایی برخوردار باشد) در مورد متصدی تابلوی دستی ”‌ایست / آهسته“ گردان صدق می‌کند و باید رعایت گردد.
نحوه علامت دادن با تابلوی ”ایست / آهسته“ گردان شبیه علامت دادن با پرچم می‌باشد (همان‌گونه که در شکل (4-1) نشان داده شده است)، با این تفاوت که برای متوقف کردن وسایل‌نقلیه باید تابلوی ”ایست“ را مقابل ترافیک گرفته و دست دیگر خود را همان‌گونه که در روش پرچمداری اشاره شد برای تأکید بیشتر بالا آورده، کف دست را به ‌سمت ترافیک بگیرد.
برای حالت حرکت باید تابلوی”آهسته“ را مقابل ترافیک گرفته و با دست دیگر دستور حرکت بدهد.
برای حالت هشدار نیز تابلوی ”آهسته“ را مقابل ترافیک گرفته و دست دیگر را (که به ‌حالت افتاده است) حرکت نمی‌دهد.
 

 

 منبع : نشریه 267 - جلد سوم